نقشبندیه پژوهی

نقشبندیکا | مطالعات نقشبندیه‌پژوهی

/naqshbandica-pages

راه‌اندازی بسترهای اینترنتی نقشبندیکا برای انتشار مطالعات تخصصی‌ام در زمینۀ نقشبندیه‌پژوهی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012