نظام

آسیب‌شناسی عدم حضور علوم انسانی در مواجهه با بحران اجتماعی اخیر | نگاه رویکردی

/iran-protests-and-humanities

تفاوت رویکردی کاربه‌دستان مهندس و تحصیل‌کردۀ علوم انسانی در مواجهه با اعتراضات اخیر ایران


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012