نزدیکان

رنج نزدیکان و غزالی | در فلسفۀ زندگی

/the-suffering-of-loved-ones-and-ghazali

تغییر دیدگاهم دربارۀ زندگی مستقل و ارتباط با نزدیکان و رنج آنان به همراه نگاهی به زندگی غزالی در پیوند با این مسأله


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012