میراث فرهنگی

پیشنهاد احیای میراث فرهنگی صوفی خالد ژیواری

/proposal-to-revive-the-cultural-heritage-of-sufi-khaled-zhivari

برای بازسازی آبشخور انسانی در میانۀ کوهستان


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012