مدیریت برنامه ها

تحصیل و ازدواج | تغییر اولویت و دیدگاه

/marriage-and-education

دربارۀ اولویت ازدواج و تحصیل و تغییر دیدگاه من در این باره در نتیجۀ سفر به شمال


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012