فلسفه زیستن

اثربخشی مسایل ساده بر تغییرات روحیه و نگرش

/changes-of-my-life

یادداشتی دربارۀ پاره‌ای تحولات نگرشی‌ام در نقل دو تجربۀ زیسته از تأثیرپذیری‌ام از رویدادهای به ظاهر ساده


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012