فرهنگ ایرانی

گفت‌وگوی علمی و برداشت تاریخی | من و دانش از پاکستان

/scientific-dialogue

مواجهۀ عملی من با تأثیر درازدامنۀ استعمار بر هند و پاکستان


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012