فرهنگ ایرانی

گفت‌وگوی علمی و برداشت تاریخی | من و دانش از پاکستان

/scientific-dialogue

مواجهۀ عملی من با تأثیر درازدامنۀ استعمار بر هند و پاکستان


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012