عالمان کرد

کارکرد فرهنگی آثار دانشمندان کرد در جهان اسلام

/kurdish-muslim-works

مطالعۀ موردی منظومه‌های بدریه و جایگاه «جالیة الکدر» در میان جامعۀ صوفیان


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012