زیستن

کارکرد زندگی فلسفی

/philosophical-life

تأملی دربارۀ ظرفیت رویکرد فلسفی دربارۀ زیستن


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012