رشید یاسمی

سفرنامۀ عتبات

/goran-travelogue

اثری از محمدولی خان میرپنج، رئیس وقت ایل گوران و پدر رشید یاسمی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012