دوراهی

دوراهی‌های زندگی

/the-dilemmas-of-life

شرحی کوتاه از حال من در رویارویی با دوراهی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012