تجربه زیسته

گذران زندگی در آیشاوا

/living-in-aishawa

شرح مختصری از چگونگی زندگی در آیشاوا بر اساس تجربۀ زیستۀ تابستانی‌ام


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012