تجربه خوابگاه

دیوانه‌خانۀ خوابگاه (2): تناقض‌ها

/contradictions-of-living-at-dormitory

دو فریم از زیست خوابگاهی و تناقض‌های این سبک زندگی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012