بزرگ شدن

تغییراتی که داشته‌ام

/my-recent-changes

تأمل در چرایی و چگونگی کم‌تحمل‌تر شدنم در دورۀ اخیر در مواجهه با اطرافیان


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012