ابوبکر

صلاحت و صداقت | دو سبک زندگی در شیوۀ دین‌داری

/salahat-and-sedaqt

مقایسۀ دو شیوۀ متفاوت دین‌داری بر اساس تجربۀ زیسته


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012